meinsurance

ประกันภัยโรคมะเร็ง

เลือกรายละเอียดประกันของคุณ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

รับเงินก้อนสูงสุด 700,000 บาท เมื่อตรวจพบมะเร็ง
คุ้มครองสูงสุด 140,00 บาท กรณีมะเร็งผิวหนัง
เบี้ยประกันภัยคงที่ 5ปี

ประกันมะเร็ง (Cancer Insurance) คือประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น การตรวจ การทำเคมีบำบัด การผ่าตัด หากว่ามีประกันมะเร็งก็จะสามารถช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้ได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา มีโอกาสรับเงินชดเชยเมื่อเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย จากระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย 5 อันดับแรก คือ โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง 5 อันดับแรก คือ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และโรคมะเร็งปอด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • ความคุ้มครองเมื่อตรวจเจอครั้งแรก
  • ความคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
  • ความคุ้มครองที่แบ่งเบาภาระความเสี่ยง