meinsurance

ประกันรถยนต์

เลือกรายละเอียดรถยนต์ และ ประกันภัยรถยนต์ ของคุณ

เลือกชั้นประกัน

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น ซึ่งอัตราค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครอง และบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด

ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองครบอายุรถไม่เกิน 10 ปี ได้ความคุ้มครองที่ครบ ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะคุ้มครองรถหาย รถชน ทั้งแบบมีคู่กรณีหรือไม่มี และคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและอนามัย ของคู่กรณีในกรณีเกิดอุบัติเหตุด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ สำหรับใช้รถบ่อย ผู้ขับขี่มีประสบการณ์อัตราเบี้ยประกันสบายกระเป๋า ด้วยความคุ้มครองเทียบเคียงประกันชั้น 1 คุ้มครองรถชน รถหาย แตกต่างจากประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองการชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 2 สำหรับคนห่วงรถ รถเราคุ้มครองรถหาย และบุคคลในรถ คู่กรณีจะคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและอนามัย เหมาะกับรถอายุรถหลายปี แต่ยังมีความกังว

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับผู้ที่กังวลเรื่องอุบัติเหตุ อัตราเบี้ยประกันภัยประหยัดลงอีก ด้วยความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุเป็นหลัก เหมาะสำหรับความคุ้มครองเทียบเคียงประกันชั้น 2+ แตกต่างที่ไม่คุ้มครองกรณีรถหาย

ประกันรถยนต์ชั้น 3 สำหรับผู้ใช้รถน้อย ขับรถดี หรือใช้รถน้อย จะคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและอนามัย ของคู่กรณีเท่านั้น จากความคุ้มครองมีผลให้เบี้ยประกันจะประหยัดสุด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 2 ชั้น 3+ ชั้น 3
บุคคล
ทรัพย์สินของคู่กรณี
ความรับผิดต่อรถที่เอาประกัน
เสียหาย
สูญหาย/ไฟไหม้
น้ำท่วม
ความรับผิดต่อบุคคลภายในรถ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่

คุ้มครอง
คุ้มครองการชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น
เงื่อนไขความคุ้มครองขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด
ไม่คุ้มครอง