meinsurance

ประกันภัยบ้าน 30 วัน

รับประกันโดย

ระยะเวลาเอาประกันภัย30วัน เบี้ยประกันภัย99บาท

ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง

อัคคีภัย และภัยเพิ่ม (คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในบ้าน)

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

300,000

ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ (ทุกภัยรวมกัน)

20,000

โจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ มีร่องรอยงัดแงะ

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล็อคและกุญแจ

50,000

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
(เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 1-70 ปี)

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)

100,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง (First Loss)
 2. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยธรรมชาติ และการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
 3. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 4. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 หลัง/คูหา
 6. บริษัทฯจะชดใช้ความเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหาย เนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟ ในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
 5. โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หรือกล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือสื่อบันทึกต่างๆ
 6. สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน