meinsurance

มิลเลเนียม 25/15

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

วางแผนการออมเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงกับ "อาคเนย์มิลเลเนียม 25/15"

  • รับเงินจ่ายคืน 20% ทุกๆ 5 ปี* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5, 10, 15 และ 20
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 120%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25
  • รวมรับเงินจ่ายคืนตลอดสัญญา 200%**

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • อายุรับประกันตั้งแต่ 30 วัน – 64 ปี
  • การแถลงสุขภาพหรือรับตรวจสุขภาพตามระเบียบของบริษัทประกัน

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต

สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันอาคเนย์ มิลเลเนียม 25/15 และกรมธรรม์อนุมัติตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ รับ e-Code เติมน้ำมัน PT สูงสุด 1,500 บาท*

บริษัทฯ จะจัดส่ง e-Code เติมน้ำมัน ภายในวันที่ 30 วันหลังกรมธรรม์อนุมัติและพ้นระยะ Free look Period โดยจัดส่งให้ทาง SMS ที่ท่านระบุตอนซื้อกรมธรรม์